6.6.10

Individualització i postmodernitat

Idees destacades d'un article del llibre:

Beck, U., Beck, E., La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Barcelona,  Paidós, 2002.

Les idees que més m´han agradat:
Marx, Giddens, Weber, Durkheim, Simmel, Parsons, Foucault, Elias, Luhman i
Habermas, tots diuen:
  1. Individualització= característica estructural de les societats altament diferenciades.
  2. Fa possible la integració, no la posa en perill. La creativitat que suscita permet la renovació de la societat. No és el mateix individualització que individualisme. Beck, E.,  defensa que l´individualisme s´ha institucionalitzat, que les accions estan orientades a l´individu, no al grup i això destrueix coexistència social.